این گونه از خانواده

Miuridae بوده که نام علمی آن Mus musculus میباشد.

همانگونه که میدانید در رده بندی موجودات، موشها جزو مهره داران و از گروه پستانداران میباشند(هم گروه با انسانها) که بالاترین ضریب هوشی در کلیه گروههای موجودات را دارا هستند و همین موضوع کار مبارزه و کنترل آنها را بسیار مشکل نموده است که به چند مورد اشاره میگردد:.

 اولاٌ سمی که باعث مرگ موش شود برای انسان نیز کشنده است

ثانیاٌ ضریب هوش بالای این موجود، باعث میشود به سرعت متوجه مواد و ابزار خطرآفرین شده و سمت آنها نرود

ثالثاٌ موارد آلودگی و میکروبهای موجود در داخل و سطح بدن آنها فوق العاده برای انسان بیماریزا و خطرناک میباشد.

بنابرین در خصوص مشاهده موش در منازل یا دیگر اماکن، لازم است حتما با متخصصین امر تماس گرفته تا موثرترین و کم خطرترین روش مبارزه انجام پذیرد.